25 mai 2018


Regia Autonomă RASIROM (denumită în continuare „RASIROM”), persoana juridică română, cu sediul social în BUCUREȘTI, Str. Pinul Alb, nr. 3, sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/1011/1995, cod unic de înregistrare 7061781, atribut fiscal „RO,” reprezentată prin director general dl. Laurențiu Trocan.

RASIROM RA prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor), denumit in continuare „Regulamentul”.

În ceea ce privește Regulamentul, RASIROM a adoptat măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor ale căror date personale sunt prelucrate (în continuare „Persoană Vizată”).

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa de e-mail rasirom@rasirom.ro sau dataprotection@rasirom.ro. Tel: +4 (021) 230.12.43

SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE
Colectăm datele dumneavoastră personale în următoarele cazuri:
În cazul în care aveți calitatea de reprezentant legal, împuternicit sau persoană de contact, vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
• Menținerea relațiilor contractuale cu partenerii comerciali/încheierea contractelor cu potențiali parteneri comerciali.
Folosim datele personale relevante pentru a menține relația contractuală cu partenerii contractuali ori pentru a negocia cu potențialii parteneri contractuali. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim și asigurăm că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.
• Pentru a comunica cu dumneavoastră
Utilizăm datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice probleme relevante legate de încheierea/executarea contractului.
• În vederea îndeplinirii unor obligații prevazute de lege
Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării/prestării serviciilor, în baza unei obligații legale.
În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de altă persoană îndreptățită. Categoriile de date prelucrate sunt, în general: numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date personale necesare în vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus.
În cazul în care aplicați la posturile vacante existente în cadrul RASIROM
Folosim datele personale existente în CV-ul pe care îl primim pentru a evalua calificările/aptitudinile în vederea ocupării poziției vacante la care ați aplicat.
În acest caz, procesăm datele dumneavoastră în baza consimțământului liber exprimat.
Categoriile de date prelucrate în contextul prevăzut mai sus sunt: numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificările profesionale, precum și alte date personale pe care le puteți furniza direct la noi.
În cazul în care utilizați site-ul nostru
Folosim datele dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru, www.rasirom.ro, în scopul monitorizării traficului și pentru îmbunătățirea conținutului site-ului.
Categoriile de date prelucrate în acest caz sunt: ora și data accesării site-ului, precum și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru.

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE
RASIROM prelucrează datele personale direct de la dumneavoastră.
De asemenea, RASIROM vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal în vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus, în caz contrar vă informam că este posibil să nu putem să ne desfășurăm activitatea.

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE
Nu vom dezvălui datele dvs. personale unor părți terțe, cu excepția următoarelor situații pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior.
• dezvăluim datele dumneavoastră către alți parteneri de afaceri, în interesul desfășurării contractului.
• către autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru a ne conforma reglementărilor aplicabile.
Intenționăm să păstrăm datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul în vederea cărora au fost colectate.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu Regulamentul UE 679/2017 aveți următoarele drepturi, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege:
dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
• dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

____________________________________________________________________________


OUR GDPR STATEMENT

State Owned Company RASIROM, (hereinafter as the RASIROM) with its registered office at Bucharest, no. 3 Pinul Alb, district 2, registered at the Commerce Registry under no. J40/1011/1995, unique registration code 7061781, fiscal attribute ”RO”, represented by General Manager, Mr. Laurentiu Trocan.

RASIROM processes the personal data in accordance with REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on 27 April 2016 over the protection of persons regarding personal data processing of and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter as the “Regulation”).

In terms of the Regulation, RASIROM has adopted the appropriate technical and organizational measures in order to provide the protection of the personal data and the rights of the persons, whose personal data are processed (hereinafter as the “Data Subject”).

If you have any questions about this Privacy Policy or your rights under it please contact: e-mail rasirom@rasirom.ro or dataprotection@rasirom.ro, Tel: +4 (021) 230.12.43

PERSONAL DATA PURPOSES FOR PROCESSING AND CATEGORIES
In the context of your interaction with RASIROM, you may be subject to the data processing activities that we perform. Thus, we use your personal data in the following cases:
If you are a representative, contact person, employee or other collaborator of a RASIROM’s business partner/potential business partner, we process your data for the next purposes:
• To maintain our contractual relationship with our business partners/ sign contracts with potential business customers

We use your relevant personal data in order to maintain our contractual relationship with our business partners or to negotiate a potential contract. We rely in this case on the legitimate interest and provide that the contractual relationship is managed properly.
• Communication with you
We use your contact details in order to communicate with you with respect to any relevant business-related matters.
• Data processing as obligation imposed by law
We may process some of your data in the context of providing the services based on legal obligation.
In all cases, the data are provided either directly by you or by your in charge business partner. The categories of processed data in this context are generally: your name, position, e-mail, phone, fax, address, identification data, as well as other personal data provided to RASIROM, usually by you, as needed to fulfill the above purposes.
If you are a job applicant:
We use the personal data contained in the CVs that we receive in order to assess the applicants’ qualifications for a position within RASIROM. In this case we base our process on the grounds of entering and performing on agreement.
The categories of data processed in the context of our relationship with you are your name, e-mail, phone, fax, address, personal data included in CVs, education and training details, professional qualifications, as well as other personal data you may provide directly to us.
If you are a user of our Internet website:
We use the personal data we collect from you when you visit our Internet site, www.rasirom.ro, in order monitor the traffic and improve the content of the website.
The categories of data processed in this context are the hour and date of accessing the Internet website and the IP address from which our Internet website was accessed.

PROVIDING THE PERSONAL DATA
Usually the personal data are required directly from you. RASIROM kindly asks you to provide all categories of personal data we request in the aforementioned purposes, as otherwise we let you know that it’s very possible we shall not be able to carry on our activity.

DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA
While as a rule, we shall not disclose your personal data to any third parties, we may:
• disclose your contact details to our business partners;
• if in your interest and necessary, disclose relevant personal data to courts of law and/or public authorities and arbitration panels to be compliant with the applicable regulations.
We intend to keep your personal data as long as necessary in order to get the purpose of the envisaged data collection.

YOUR RIGHTS
In your capacity as data subjects, the GDPR provides you with a series of rights including:
the right of access – allowing you to obtain confirmation that your personal data are being processed by us and, if affirmative, the relevant details of such processing activities;
the right to rectification – allowing you to rectify your personal data if inaccurate;
right to erasure – allowing you to obtain the erasure of your personal data in certain cases (e.g., if the data is no longer necessary in relation to the purposes for which it was collected);
right to restriction – allowing you to obtain the restriction of processing your personal data in certain cases (e.g., when you contest the accuracy of your personal data, for a period enabling us to verify such accuracy);
the right to object – allowing you to object to further processing of your personal data within the conditions and limits set forth by law;
right to data portability – allowing you to receive the personal data concern that you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format or to transmit these data to another data controller.
• You also have the right to file a complaint with the National Supervisory Authority For Personal Data Processing.